21.11.2017 13:41 Wiek: 210 days
Kategoria: Inwestycje, Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie

"Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie"


Numer projektu: RPWM.06.01.01-28-0005/16

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 6: Kultura i dziedzictwo

Działanie 6.1 Infrastruktura Kultury

Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe

Wartość projektu: 11 205 080.00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 7 784 252.13 zł

Wartość dofinansowania: 6 383 086.75 zł

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 6 kwietnia 2017 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 25 września 2018 r.

 

Celem głównym projektu jest zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie poprzez rewaloryzację zabytku, przeprowadzenie prac adaptacyjnych obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym w celu wykorzystania na działalność muzealną i wystawienniczą z usługami towarzyszącymi zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska. Realizacja projektu w planowanym zakresie przyczyni się do realizacji celu tematycznego 6 RPO WiM na lata 2014-2020: Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, priorytetu inwestycyjnego 6c - Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz celu szczegółowego: Wzrost potencjału turystycznego poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

 

Cele szczegółowe projektu:

- udostępnienie do zwiedzania Zamku Krzyżackiego w Działdowie, głównego obiektu dziedzictwa kulturowego jako nowego obiektu o znaczeniu historycznym i kulturalnym i włączenie go w wachlarz produktów turystycznych województwa warmińsko-mazurskiego;

- wykorzystanie potencjału zabytkowego Zamku w Działdowie przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez zwiększenie

różnorodności oferty kulturalnej i turystycznej miasta Działdowo, co przełoży się na wzrost liczby osób odwiedzających miasto;

- stworzenie miejsca ważnego dla budowania świadomości i edukacji kulturowej i historycznej dzięki przeprowadzeniu szeregu prac budowlanych i zakupieniu niezbędnego wyposażenia,

- wzrost liczby odwiedzin w objętym wsparciem miejscu należącym do dziedzictwa kulturalnego oraz stanowiącym atrakcję turystyczną.

 

Projekt w swoim założeniu ma służyć wzrostowi potencjału kulturalnego i turystycznego miasta i regionu. Dzięki czemu obiekt ma możliwość stać się atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym miejscem zarówno przez społeczność lokalną miasta Działdowa jak i turystów, co z kolei wiąże się z aktywizacją i jakościową przemianą dotychczas niewykorzystywanej przestrzeni i jej walorów. Ponadto realizacja projektu zapobiegnie postępującej degradacji cennego obiektu dziedzictwa kulturowego.