21.11.2017 07:59 Wiek: 211 days
Kategoria: Inwestycje, Termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida

"Kompleksowa termomodernizacja budynku usługowego (przychodni lekarskiej) przy ul. Norwida"


Numer projektu: RPWM.04.03.01-28-0039/17

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna

Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Wartość projektu: 950000.00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 657647.95 zł

Wartość dofinansowania: 526118.36 zł

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2017-09-01

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2017-12-29

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku oraz zmniejszenie emisji CO2.

Cele te zostaną zrealizowane poprzez następujące zadania:

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- docieplenie stropodachu,

- docieplenie stropu nad piwnicą,

- wymianę okien,

- wymianę drzwi,

- modernizację systemu ciepłej wody użytkowej poprzez podłączenie wewnętrznej instalacji do nowego węzła cieplnego wraz z jej częściową wymianą i uzupełnieniem izolacji oraz zastosowaniem kolektora słonecznego,

 

- modernizację systemu grzewczego poprzez wymianę wewnętrznej instalacji c.o., wraz z wykonaniem nowego węzła cieplnego.