20.11.2017 09:59 Wiek: 212 days
Kategoria: Pogodne-dzieciństwo-udana przyszłość, Inwestycje

Projekt "Pogodne dzieciństwo-udana przyszłość"


Numer projektu: RPWM.02.01.00-28-0021/17

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki

Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 780 712,17 zł

Wydatki kwalifikowalne: 780 712,17 zł

Wartość dofinansowania: 662 118,21 zł

Okres realizacji projektu: 13 kwietnia 2017 r. - 31 lipca 2017 r.

Beneficjent: Gmina-Miasto Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo

Jednostka realizująca projekt: Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Karłowicza 3, 13-200 Działdowo

Celem projektu jest poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie wyrównywania deficytów u dzieci (w tym niepełnosprawności) i profilaktyki, podniesienie kompetencji nauczycieli do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i deficytami, podniesienie świadomości rodziców w zakresie rozpoznawania deficytów, sposobów ich niwelowania i profilaktyki, przystosowanie bazy edukacyjnej do obsługi zwiększonej liczby dzieci oraz prowadzenia zajęć w roku szkolnym 2017/2018 w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Działdowie.

Planowane efekty:

1. Utworzenie 75 dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim Nr 5.

2.  Zakup wyposażenia do gabinetu Integracji Sensorycznej.

3.  Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

4.  Zakup wyposażenia kuchennego.

5.  Zakup wyposażenia organizacyjnego i sal zajęciowych.

6.  Zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci.

7.  Warsztaty i zajęcia dla rodziców.