13.11.2017 15:29 Wiek: 220 days

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Działdowo w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok


Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Działdowie uprzejmie informuje, że Burmistrz Miasta Działdowo w dniu 13.11.2017 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Działdowo w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

 

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Konsultacje przeprowadzone będą w formie wyrażania opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz pisemnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1817 ze zm.). Komórka odpowiedzialna za konsultacje - Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, e-mail osw@dzialdowo.um.gov.pl,tel. 23 697 04 41 i 23 697 04 45.

4. Termin przedstawienia opinii: od dnia 21.11.2017 r. do dnia 28.11.2017 r.

5. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.dzialdowo.pl, Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dzialdowo.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Działdowie (parter).

 

Burmistrz Miasta

Grzegorz Mrowiński