31.10.2017 09:01 Wiek: 232 days
Kategoria: Inwestycje, Edukacja, Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 o trzy oddziały przedszkolne

Środkami unijnymi zrefundujemy rozbudowę Przedszkola Miejskiego Nr 5


25 października 2017 r. Burmistrz Miasta Działdowo - Pan Grzegorz Mrowiński oraz Skarbnik Miasta - Pani Beata Szydłowska-Anaczkowska podpisali z przedstawicielami Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tj. Marszałkiem  Województwa - Panem Gustawem Markiem Brzezinem oraz Członkiem Zarządu - Panem Marcinem Kuchcińskim umowę o dofinansowanie projektu  pt. "Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 o trzy oddziały przedszkolne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna,  Poddziałanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej. Po raz kolejny wśród 9 zwycięzców, znalazł się projekt Gminy-Miasto Działdowo. Tym razem dotyczy on refundacji poniesionych wydatków na zrealizowaną już inwestycję. Do budżetu miasta wpłyną środki unijne w wysokości 599 999,98 zł.

 

Przypomnijmy,  że prace polegające na rozbudowie Przedszkola Miejskiego nr 5 rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku i zakończyły się w czerwcu 2017 r.

 

 

W czasie trwania inwestycji, w kwietniu br. został ogłoszony konkurs w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie projektów związanych z budową, rozbudową, remontem oraz doposażeniem placówek edukacji przedszkolnej. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosiła tylko 5 053 752,65 złotych - mówi Burmistrz Grzegorz Mrowiński. Wiedzieliśmy, że konkurencja będzie duża, jednak stopień zaawansowania prac, nie powodował żadnego ryzyka po stronie miasta, wobec czego postanowiliśmy złożyć wniosek o dofinansowanie i spróbować swoich sił w konkursie. Kolejny raz odnieśliśmy sukces i nasz projekt uplasował się na 4 miejscu listy rankingowej - dodaje Burmistrz.

 

 

W dobudowanej części przedszkola znalazły się 3 sale z węzłem sanitarnym dla 75 przedszkolaków, pokój dla personelu oraz trzy gabinety, w tym gabinet do zajęć integracji sensorycznej, holl szatniowy oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych. Swoje oblicze zmienił też teren wokół przedszkola. 30 sierpnia miało miejsce uroczyste otwarcie nowej części budynku, a 1 września przedszkole ruszyło pełną parą.