27.06.2017 10:18 Wiek: 358 days
Kategoria: Inwestycje, Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6

Ponad 1,6 mln zł z UE dla Działdowa


W dniu 20 czerwca Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego  podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/16 na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, z zakresu Osi Priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Gmina-Miasto Działdowo wzięła udział w konkursie składając dwa projekty we wrześniu 2016 r.

W konkursie złożonych zostało łącznie 66 projektów. Po kilkumiesięcznej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, 43 projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną a tylko  35 z nich otrzymało dofinansowanie. Wśród zwycięzców po raz kolejny znalazła się Gmina-Miasto Działdowo z projektem pn. "Stworzenie centrum aktywności organizacji pozarządowych przy ul. Zamkowej 6". Nasz projekt uplasował się na wysokim 8 miejscu listy rankingowej uzyskując 35,5 pkt. Tak dobre miejsce to wynik naszej ciężkiej pracy i profesjonalizmu osób zaangażowanych w pozyskiwanie środków dla miasta - mówi burmistrz Grzegorz Mrowiński. Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż kolejny budynek w Działdowie o tak dużej wartości historycznej wreszcie doczeka się remontu i otrzyma nową funkcję, a to wszystko dzięki środkom unijnym - dodaje burmistrz.

Wartość inwestycji wynosi 1 979 142,36 zł. Kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 to 1 673 873,01 zł.

Projekt jest elementem zintegrowanego przedsięwzięcia rewitalizacji Działdowa, określonej w Lokalnym Programie Rewitalizacji, uchwalonym w roku 2016 przez Radę Miasta Działdowo, obejmującej m.in. zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowego remontu budynku wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby organizacji pozarządowych, świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz punktu interwencji kryzysowej, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu. Na parterze budynku powstanie sala  konferencyjna, sala narad z zapleczem, pomieszczenia do obsługi organizacji pozarządowych, recepcja, szatnia oraz zaplecze sanitarne. Przestrzeń I piętra zostanie zaadaptowana na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci wraz z zapleczem kuchennym, punktem interwencji kryzysowej, punktem terapii psychologicznej. Zostaną również utworzone biura dla organizacji pozarządowych wraz z zapleczem sanitarnym. Na poddaszu budynku przewiduje się utworzenie pracowni komputerowej oraz pomieszczenia technicznego i kotłowni. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż platformy umożliwiającej komunikację w budynku. Ponadto projekt zakłada rozbiórkę dawnych budynków gospodarczo-garażowych, wykonanie miejsc postojowych oraz dojścia do budynku, jak również stworzenie miejsca rekreacji międzypokoleniowej dla dzieci i osób starszych oraz mini placu zabaw.

Realizacja projektu pomoże w rozwiązaniu pewnych problemów społecznych na obszarze miasta. Między innymi, przyczyni się do ograniczenia problemów społecznych  poprzez utworzenie punktu interwencji kryzysowej, organizację warsztatów z aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i wykluczonych, dyżury organizacji pozarządowych; zwiększy dostęp do usług społecznych i kulturalnych takich jak świetlica środowiskowa, grupy wsparcia, warsztaty dla osób wykluczonych, wystawy i drobne imprezy kulturalne.

Należy wspomnieć, iż projekt jest pierwszym w historii miasta, który zakłada zastosowanie klauzul społecznych. Od kilkunastu lat Unia Europejska promuje tak zwane społeczne zamówienia publiczne, które mają być wsparciem realizacji polityki społecznej na poziomie europejskim i w krajach członkowskich. Klauzule społeczne są szansą na realizację inwestycji przez przedsiębiorstwa społeczne, które zatrudniają osoby mające szczególne problemy z integracją zawodową  i społeczną - mówi burmistrz Grzegorz Mrowiński